Cần Thơ triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý đất đai

Cần Thơ triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý đất đai

Cần Thơ thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 về quản lý đất đai đảm bảo trình tự, thủ tục để triển khai các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha trên địa bàn.
Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ, trong đó có quy định về phân cấp quản lý đất đai cho TP. Cần Thơ.

Cụ thể, HĐND TP. Cần Thơ quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Việc ủy quyền phải quy định rõ trách nhiệm của người ủy quyền và cơ quan được ủy quyền, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa quy định nêu trên này phải thực hiện công khai, lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự tác động của việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và bảo đảm nguyên tắc, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho HĐND TP. Cần Thơ quy định nêu trên do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Ngày 6/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2022/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50 ha (thực hiện chung cho 4 địa phương có Nghị quyết của Quốc hội gồm TP. Cần Thơ, TP. Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa).

Để tổ chức thực hiện quy định trên, UBND TP. Cần Thơ đã thành lập Hội đồng thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha trên địa bàn tại Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 và ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 2/6/2022.

HĐND TP. Cần Thơ đã thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 8/7/2022, trong đó có 2 dự án có sử dụng đất trồng lúa trên 10 ha gồm: Dự án Đường Vành đai phía Tây TP. Cần Thơ với diện tích 157,75 ha và Dự án Đường tỉnh 921 với diện tích 22,38 ha.

Hai dự án nêu trên bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố và quy định hiện hành.

Như vậy, việc triển khai Nghị quyết số 45/2022/QH15 về quản lý đất đai cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục, đủ cơ sở để triển khai các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha trên địa bàn TP. Cần Thơ.

Trong thời gian tới, TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; tổng hợp danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa hàng năm.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất thành phố 5 năm (2020-2024); các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án, công trình đang triển khai. Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất công đang quản lý để tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố.

Nguồn: Sưu tầm