Quảng Bình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cho tất cả cấp huyện

Quảng Bình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất1

Quảng Bình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cho tất cả cấp huyện

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu tất cả các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch…

Trong tháng 5/2021, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn và các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Minh Hóa…

Quảng Bình phê duyệt quy hoạch sử dụng đấtQuảng Bình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất

Như vậy, đến nay, Quảng Bình là một trong những tỉnh hoàn thành phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho tất cả các cấp huyện, thành phố và thị xã trên địa bàn…

Cụ thể, các huyện có diện tích được phê duyệt lớn như Bố Trạch, với tổng diện tích đất tự nhiên năm 2030 là 211.549,10 ha. Trong đó, đất nông nghiệp 189.112,95 ha; đất phi nông nghiệp 20.515,85 ha; đất chưa sử dụng 1.920,30 ha. Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 8.330,59 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 922,09 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 176,97 ha. Diện tích đất chưa đưa vào sử dụng cho các mục đích là 895,10 ha (đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp 143,42 ha; sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp 751,68 ha).

Trong năm 2021, kế hoạch sử dụng đất của huyện Bố Trạch được phê duyệt với các chỉ tiêu như: Tổng diện tích đất tự nhiên 211.549,10 ha. Trong đó, đất nông nghiệp 196.264,40 ha; đất phi nông nghiệp 12.676,10 ha; đất chưa sử dụng 2.608,60 ha. Tổng diện tích đất thu hồi là 716,38 ha. Trong đó, thu hồi đất nông nghiệp 671,69 ha; thu hồi đất phi nông nghiệp 44,69 ha. Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 1.016,70 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 24,16 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 28,12 ha. Tổng diện tích đưa vào sử dụng cho các mục đích là 206,80 ha, sẽ được đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp.

Quảng Bình phê duyệt quy hoạch sử dụng đất1

Các huyện khác được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 như Lệ Thủy có tổng diện tích tự nhiên là 140.180,45 ha; huyện Minh Hóa là 139.375,37 ha; huyện Quảng Ninh là 119.417,92 ha; huyện Tuyên Hóa là  112.869,40 ha; huyện Quảng Trạch là 44.661,12 ha.

Đến năm 2030, thành phố Đồng Hới có tổng diện tích tự nhiên 15.587,34 ha; thị xã Ba Đồn có tổng diện tích tự nhiên được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 16.230,11 ha.

Trên cơ sở quy hoạch, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu tất cả các huyện, thành phố, thị xã phải tổ chức công bố công khai và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; không giải quyết thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững…

Cùng với Quảng Bình, Hà Tĩnh cũng vừa hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021. Việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hằng năm dựa trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất trong năm của các ngành, lĩnh vực, của các cấp, phù hợp với khả năng đầu tư, huy động nguồn lực, khắc phục lãng phí trong việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Được biết, hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021- 2030 để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Ngoài ra, đến nay, nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đã và đang triển khai phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, làm căn cứ để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.